Mỗi ngày, hầu như tất cả chúng ta đều tạo ra rác thải. Điều quan trọng là chúng ta
cần nhận thức được mình đã thải ra bao nhiêu rác và làm thế nào để loại bỏ lượng rác đó? Một số
cách xử lý rác phổ biến hiện nay có thể gây hại cho cả con người và môi trường. Trách nhiệm của
việc xử lý và quản lý rác thải thuộc về chính các cá nhân, gia đình, địa phương và chính phủ. Các
hành động khác nhau có thể được thực hiện ở từng đối tượng khác nhau để cùng tạo nên một môi
trường sạch hơn và không có rác.

Cuốn tiểu thuyết đồ họa này sẽ kể cho bạn một câu chuyện quen thuộc về một người tạo ra rác
thải và tác động của các phương pháp xử lý rác thải khác nhau.